Skargi i Wnioski - SKARGI i WNIOSKI - Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARGI i WNIOSKI

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Skargi i Wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:   

          Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku  z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

         Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg         i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

         Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

         Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

         W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

         Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

          Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu ul. Batalionów Chłopskich 14, 26-700 Zwoleń lub faksem przesyłać na numer: 47 702 7245

         Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

                                  kppzwoleń@ra.policja.gov.pl

          Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

          Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,  Aleja Solidarności 77, 00-090 WarszawaPrzyjęcia Interesantów:Biuro Rzecznika Praw Obywatelskichponiedziałek w godz. 9.00 - 17.00od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiegoul. Chmielna 54/5780 -748 Gdańsksekretariat (+ 48) 58 764 73 02fax (+ 48) 58 764 73 03Przyjęcia interesantów:telefon (+ 48) 58 764 73 06 poniedziałek w godz. 10.00-17.00wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)ul. Jagiellońska 25 pokój 12240 – 032 Katowicetelefon (+ 48 32) 72 86 800fax (+ 48 32) 72 86 823Przyjęcia interesantów:poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)ul. Wierzbowa 550 - 056 Wrocławsekretariat (+ 48) 71 34 69 115fax (+ 48) 71 343 43 25Przyjęcia interesantów:telefon (+48) 71 34 69 100poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO    www.rpo.gov.pl

formularz elektronicznyhttp://www.rpo.gov.pl/wniosek/

          INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:

Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu lub I Zastępca Komendanta - w każdy czwartek w godz. 15.00 – 17.00 wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel. 048 676 72 01 lub osobiście w sekretariacie  Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu 

Ponadto interesanci przyjmowani sa na bieżąco przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu ul. Batalionów Chłopskich 14

Ponadto Kieronik Posterunku Policji w Kazanowie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00 w budynku Posterunku Policji w Kazanowie.

 

         Jednostką nadrzędną nad KPP w Zwoleniu jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI lub wyznaczony przez niego

I ZASTĘPCA KOMENDANTA lub ZASTĘPCY KOMENDANTA

 

 

            PRZYJMUJĄ OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:

 

   W KAŻDY WTOREK W GODZINACH od 13.00 do 17.30

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel. 48 345 22 02 lub osobiście
w sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji (II piętro, pokój nr 200).

 

Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
przy ul. 11 Listopada 37/59 (łącznik) I piętro, pokoje nr 110, 111 i 112:

·   w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30,

·   w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30.

 

Ponadto, interesanci przyjmowani są przez komendantów miejskich i powiatowych Policji w wyznaczonych przez nich dniach i godzinach.

 

Komendant Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji
do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki
w godzinach 15.00 - 17.00, po uprzednim zgłoszeniu – telefonicznym na numer telefonu skargowego,
tj. 22 601-22-72 lub w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

Linki do strony KWP zs. w Radomiu:        www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl

 

ART. 225§1 KPA

" Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji

o znamionachskargi lub wniosku,

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

 

" Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie polega osoba, która poprzez

wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,

dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,

albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

 

Metryczka

Data wytworzenia : 15.02.2014
Data publikacji : 15.02.2010
Data modyfikacji : 20.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Kucharczyk
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Gregorczyk Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu Pl. Kochanowskiego 10
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Słyk
do góry