Skargi i Wnioski - SKARGI i WNIOSKI - Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARGI i WNIOSKI

Skargi i Wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:   

          Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku  z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

         Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg         i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

         Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

         Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

         W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

         Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

          Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu Pl. Kochanowskiego 10 26-700 Zwoleń lub faksem przesyłać na numer: 0 48 676 7245

         Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

                                           prasowy.kppzwolen@mazowiecka.policja.gov.pl

          Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

          Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,  Aleja Solidarności 77, 00-090 WarszawaPrzyjęcia Interesantów:Biuro Rzecznika Praw Obywatelskichponiedziałek w godz. 9.00 - 17.00od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiegoul. Chmielna 54/5780 -748 Gdańsksekretariat (+ 48) 58 764 73 02fax (+ 48) 58 764 73 03Przyjęcia interesantów:telefon (+ 48) 58 764 73 06 poniedziałek w godz. 10.00-17.00wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)ul. Jagiellońska 25 pokój 12240 – 032 Katowicetelefon (+ 48 32) 72 86 800fax (+ 48 32) 72 86 823Przyjęcia interesantów:poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)ul. Wierzbowa 550 - 056 Wrocławsekretariat (+ 48) 71 34 69 115fax (+ 48) 71 343 43 25Przyjęcia interesantów:telefon (+48) 71 34 69 100poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO    www.rpo.gov.pl

formularz elektronicznyhttp://www.rpo.gov.pl/wniosek/

          INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:

Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu lub I Zastępca Komendanta - w każdy wtorek w godz. 15.30 – 17.30 wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel. 048 67 67 201 lu osobiście w sekretariacie  Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu (I piętro, pokój nr 9)

Ponadto interesanci przyjmowani sa na bieżąco przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu ul. Plac Kochanowskiego 10

 

         Jednostką nadrzędną nad KPP w Zwoleniu jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje:

- Komendant Wojewódzki Policji lub wyznaczony przez niego I Zastępca Komendanta lub Zastępca Komendanta  -  w każdy wtorek w godz. od. 13.00 do 17.30,

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 - wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę 48 345 22 02 lu osobiscie w sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji (II piętro, pokój nr 200).

-  Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w radomiu przyjmuja obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 (łącznik) I piętro, pokoje 110, 111 i 112:

- w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30,

- w pozostałe dni słuzby/pracy w godz. od 8.00-15.30,

Ponadto interesanci przyjmowani sa przez komendantów miejskich i powiatowych Policji w wyznaczonych przez nich dniach i godzinach.

W Komendzie Głównej Policji (Warszawa, ul. Puławska 148/150) interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani sa w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00 (w poniedziałki do godz. 17.00) przez oficerów Biura Kontroli KGP, działających z upoważnienia i w imieniu Komendanta Głównego Policji.

Linki do strony KWP zs. w Radomiu:        www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Metryczka

Data wytworzenia 15.02.2014
Data publikacji 15.02.2010
Data modyfikacji 02.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Kucharczyk
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Kucharczyk Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu Pl. Kochanowskiego 10
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Szarpak
do góry