Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do informacji publicznej

 Dostęp do informacji publicznej.

            W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż  w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje  w formie decyzji administracyjnej.

 
Nasz adres: Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu
Batalionów Chłopskich 14, 26-700 Zwoleń
 Centrala tel.: 47 702-72-00 lub fax 47 70 27 245

Metryczka

Data wytworzenia : 24.03.2014
Data publikacji : 24.03.2009
Data modyfikacji : 15.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Szarpak
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Szarpak Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu Pl. Kochanowskiego 10
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Gregorczyk
do góry